Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zaświadczenia
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
 
 
Art. 218. § 1. W przydadkach, o których mowa w art. 217. § 2. pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Podstawa:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 23 ze zm.)

Za zaświadczenie wydawane przez WKU stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale zamieszkujące za granicą pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 46 zł na konto:

Urząd Miasta Bydgoszcz - Wydział Podatków i Opłat

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 
Podstawa:
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 tekst jednolity)
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP