Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WNIOSEK DO TSW


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY
PRZYJMUJE WNIOSKI KANDYDATÓW
DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Osoba ubiegająca się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania).

  

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 

  • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;

 

  • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

 

Oryginały do okazania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień!
 

Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 

  • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, która podpisała porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcą jednostki wojskowej – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;

 

  • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;

 

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;

 

  • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego
    – w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

 

Wniosek składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej.

 
UWAGA!:

Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Do wniosku złożonego w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.

>>>POBIERZ WNIOSEK O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ<<<
 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl