Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2020

W ROKU 2020 SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PLANOWANE JEST:

 

 NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW W TERMINIE:

 

 
I Turnus  - od dnia 07.01.2020 r. do dnia 29.05.2020 r.

 

NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW W TERMINACH:

 

I Turnus - od dnia 03.02.2020 r. do dnia 29.05.2020 r.
II Turnus - od dnia 06.07.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.

 
NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH W TERMINACH:

 
I Turnus - od dnia 07.01.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.
II Turnus - od dnia 04.05.2020 r. do dnia 24.07.2020 r.
III Turnus - od dnia 14.09.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.
od dnia 29.09.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.

DLA ABSOLWENTÓW KLAS MUNDUROWYCH (SKRÓCONY)

  od dnia 20.07.2020 r. do dnia 18.09.2020 r.

SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ - mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego na  ich wniosek lub za ich zgodą.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

 

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
 1. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym:
 • certyfikaty językowe,
 • świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,
 • zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach powołani mogą być studenci uczelni wyższych, jeżeli czas trwania studiów warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów. Osoba taka musi załączyć do składanego wniosku zaświadczenie z uczelni wyższej o odbywaniu studiów i terminie ich ukończenia.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej - do pobrania⇒ TU

 

 OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ PRZYGOTOWAWCZĄ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z WKU (tel. 261-413-546; 261-414-806) LUB OSOBISTY W SIEDZIBIE WKU (pokój nr 10)

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP