Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekrutacja do uczelni wojskowych w 2019

 

W dniu 09 sierpnia  2018 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 101/MON w sprawie  naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.


Link: Decyzja 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018r.

 

W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję zmieniająca Nr 175/MON w sprawie  naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.


Link: Decyzja 175/MON z dnia 21 grudnia 2018r.
W 2019 roku nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzić będą następujące uczelnie wojskowe:

 • Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 • Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

 


 


Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach kandydatów na oficerów w 2019 roku prowadzony będzie:

 • dla absolwentów wyższych uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
 • dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym  (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);   
 • dla szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), którzy pełnią zawodową slużbę wojskową przez co najmniej  trzy lata;
 • dla absolwentów krajowych uczelni medycznych (wymagane prawo do wykonywania zawodu, lub w przypadku ratownictwa medycznego - dokumentem potwierdzajacym kwalifikacje ratownika medycznego.).Termin i miejsce składania wniosków dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Studium Oficerskiego:

Absolwenci wyższych uczelni  niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych składaja wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące w terminie:

 • do 21 stycznia 2019 r.  - na 3-miesięczne szkolenie;
 • do 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

 


Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej:

 • w terminie do 28 września  2018 roku - na 6-miesięczne szkolenie;
 • w terminie do 21 stycznia 2019 roku - na 3-miesięczne szkolenie.

 

Szeregowi zawodowi ubiegający się o przyjęcie na 12-miesięczne szkolenie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej:

 • w terminie do 15 maja 2019 roku.

 


 


Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczane będą na stronach internetowych przedstawionych poniżej uczelni wojskowych:WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
www.wat.edu.pl
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl
 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
www.awl.edu.pl
 
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
www.wsosp.deblin.pl

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP