Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA

Rekonwersja – to całokształt działań podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych lub zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w wieku aktywności zawodowej, ułatwiających im adaptację społeczno-zawodową do warunków cywilnych i podjęcie zatrudnienia na cywilnym rynku pracy. Zadania związane z rekonwersją w SZ RP należą do systemu działalności socjalnej Wojska Polskiego. Realizowana obecnie nowa strategia rekonwersji zakłada stworzenie dynamicznej i mobilnej struktury organizacyjnej. Celem rekonwersji kadr jest reintegracja zawodowa osób zwolnionych ze służby wojskowej z cywilnym środowiskiem pracy. Należy podkreślić przy tym, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych w poszukiwaniu pracy lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej aktywności.

 

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

Do korzystania z pomocy rekonwersyjnej udzielanej przez resort Obrony Narodowej uprawnieni są żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek:

żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi);

byli żołnierze zawodowi (z wyjątkiem nieuprawnionych);

Z pomocy również mogą skorzystać małżonkowie oraz dzieci pozostających
na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku
z wykonywaniem zadań służbowych.

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ

Pomoc rekonwersyjna, tj; przekwalifikowanie, doradztwo zawodowe, odbywanie praktyk zawodowych lub pośrednictwo pracy, przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

doradztwa zawodowego, o ile pełni służbę wojskową, co najmniej trzy lata;

przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa prac na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej dziewięć lat.

 

OSOBY NIE OBJETE REKONWERSJĄ

Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni w skutek:

zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia
z zawodowej służby wojskowej;

prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;

prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 

 FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

doradztwo zawodowe;

przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu;

pośrednictwo pracy;

praktyki zawodowe.

 

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe służy optymalizacji decyzji dotyczących wyboru zawodu, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. Dzięki rozmowie z doradcą zawodowym poznasz praktyczne metody poszukiwania pracy oraz nauczysz się korzystnie prezentować swoją osobę wobec pracodawcy. Uzyskasz także informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania. Doradca pomoże Ci też w napisaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu i listu motywacyjnego). Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego, uprawnionego do korzystania z pomocy rekonwersyjnej, dowódca jednostki kieruje żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem.

Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt personalnych. Zajęcia grupowe realizowane są przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej. W ramach zajęć grupowych żołnierz zapoznawany jest z:

resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej;

prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia ze służby;

możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego;

metodami poszukiwania pracy.

 

Przekwalifikowanie zawodowe

Przekwalifikowanie zawodowe jest formą pomocy finansowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego możesz korzystać już od chwili otrzymania od organu wojskowego wypowiedzenia stosunku służbowego przed ostatecznym zwolnieniem. Aby otrzymać pomoc finansową w przekwalifikowaniu zawodowym, na wybranym kierunku szkolenia, w miejscu zamieszkania lub poza tą miejscowością, należy uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego . W stosownym wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy i kosztu szkolenia, czasu jego trwania i instytucji organizującej szkolenie. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji (lub rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. Przyznana decyzją Dyrektora WBE kwota jest przelewana na konto organizatora szkolenia na podstawie faktury wystawionej przez tę instytucję. W przypadku, gdy uprawniona osoba rozpoczęła szkolenie przed uzyskaniem stosownej zgody i poniosła już koszty szkolenia, może ona także - po przesłaniu w/w dokumentów oraz oryginału faktury - uzyskać całkowitą lub częściową refundacją poniesionych kosztów. Przyznana kwota jest wówczas pomniejszana o podatek i przelewana na konto osobiste lub przesyłana na adres domowy stosownie do dyspozycji wyrażonej w formie pisemnej.

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do Dyrektora WBE, za pośrednictwem Kierownika OAZ.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do Dyrektora WBE. za pośrednictwem właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego) ośrodka aktywizacji zawodowej.

 

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;

udzielanie pracodawcą informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszona oferta pracy;

inicjowanie i organizowanie kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami;

współdziałaniu z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia.

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe to forma pomocy w zakresie pozyskania miejsca pracy poza jednostką. Zainteresowany tą formą pomocy sam poszukuje zakładu pracy, który zgodzi się przyjąć go na praktykę zawodową. W tym czasie zamiast pracy w jednostce wojskowej będzie wykonywał pracę na rzecz ewentualnego przyszłego pracodawcy. W ten sposób żołnierz zawodowy będąc jeszcze w służbie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa doświadczenie potrzebne do pracy na cywilnym rynku. Najczęściej zdarza się tak, że firma, która przyjęła kogoś na praktykę, po jej zakończeniu zatrudnia praktykanta na stałe – oczywiście, jeżeli w czasie trwania praktyk osoba taka się sprawdzi w nowej roli.

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.
Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.

Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki wg zasad i limitów określonych w rozporządzeniu.

 

ZAKRES POMOCY FINANSOWEJ

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;

przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;

zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;

nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

   

ZASADY FINANSOWANIA

Pomoc rekonwersyjna przysługuje na 2 lata przed zwolnieniem i w ciągu 2 lat po odejściu z wojska. Maksymalna kwota na przekwalifikowanie lub przyuczenie do zawodu, wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym wynosi:

- po 4 latach zawodowej służby wojskowej - 2737,50 zł;

- po 9 latach zawodowej służby wojskowej - 5475 zł;

- po 15 latach zawodowej służby wojskowej - 8212,50 zł.

Od kwot uzyskanych w związku ze szkoleniem należy opłacić podatek. Przysługuje zwrot kosztów w przypadku:

przejazdy - 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (powyżej 50km);

noclegi - 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach.

 

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ

wybór kierunku szkolenia;

wybór instytucji (ośrodka) szkoleniowej;

zredagowanie wniosku;

zgoda dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej w przypadku żołnierzy zawodowych;

przesłanie (złożenie) wniosku wraz z niezbędnymi danymi do celów podatkowych
do (w) WKU (JW.);

pozytywna decyzja dyrektora WBE.

 

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela dyrektor WBE w formie decyzji. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku kierowanego
do dyrektora WBE, za pośrednictwem kierownika OAZ złożonego w jednostce wojskowej.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w WSzW lub WKU do dyrektora WBE. za pośrednictwem kierownika OAZ (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).

 

DRUKI DO POBRANIA O POMOC REKONWERSYJNĄ

 

PRZYDATNE ADRESY

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy Specjalista ds. Rekonwersji Kadr i Osób Poszkodowanych

ul. Warszawska 10,

85-915 Bydgoszcz

Tel: 261-415-005, 261-415-041
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

 

www.wszwbydgoszcz.wp.mil.pl

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

ul. Szubińska 1

85-915 Bydgoszcz

Tel: 261-414-961; 261-413-549.

wkubydgoszcz@ron.mil.pl

www.bydgoszcz.wku.wp.mil.pl

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy

ul. Warszawska 10

85-915 Bydgoszcz

Tel: 261-415-306/307/308/309

Fax: 261-415-319

oazbydgoszcz@ron.mil.pl

Wojskowe Biuo Emerytalne w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta 20a

85-915 Bydgoszcz

Tel: 261-415-110/117/124

Fax: 261-415-111

wbebydgoszcz@ron.mil.pl

wbebydgoszcz.wp.mil.pl

Departament Spraw Socjalnych

Wydział ds. Rekonwersji, Pomocy Poszkodowanym i BHP

Tel./Fax: 261-840-432

 

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Tel: 261-826-678, 261-826-679, 261-826-680

Fax: 261-826-674

coaz.warszawa@mon.gov.pl

 

„Więcej o rekonwersji kadr na stronie:

www.wojsko-polskie.pl/twoja armia/rekonwersja

 

Praca w resorcie ON Biuletyn Informacji Publicznej MON
www.bip.mon.gov.pl
Oferty pracy w Służbie Cywilnej – „Serwis Służby Cywilnej” www.dsc.kprm.gov.pl
Oferty pracy w województwie kujawsko-pomorskim Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
www.wup.torun.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
www.pup.bydgoszcz.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl