Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURY ZWROTU KOSZTÓW OSOBOM WEZWANYM

 

PROCEDURY ZWROTU OSOBOM WEZWANYM

 

KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM

 

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH

 

POWSZECHNEGO OBOWIAZKU OBRONY

 

 

 

 

 

§ 1

 

 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy jako organ administracji wojskowej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 z późn. zm.)
ma prawo wezwaćosoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony, które
są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. 

 

§ 2

 

 
Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U.2004.50.484
z późn. zm. - druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku
z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy Systemu Informatycznego SPIRALA-ZINT.

 

§ 3

 

W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania
na wyższe stopnie wojskowe – wezwanie może mieć formę zaproszenia.

 

 § 4

 

 
Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek na druku wezwania zarówno w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają ten fakt swoim podpisem i pieczęcią na obu częściach tego wezwania.

 

§ 5

 

 

 

Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ
w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali
od pracodawcy wynagrodzenia, zgodnie  z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 z późn. zm.), za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki,
za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 z późn. zm.).

 

 

 

a)    w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba, która stawiła się na wezwanie,  składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszych procedur.

 

 

 

b)   do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie.

 

 § 6
 

 

Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się 
w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony  zgodnie  z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 z późn. zm.) przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 

 

 

§ 7

 

 

 

1.     Koszty o których mowa w § 7 Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca
na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych
w przepisach tytułu III dział 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019.785, z późn. zm.).

 

2.     Kierując się tymi przepisami  oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrotu kosztów przejazdu dla osób wzywanych  do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące: 

 

a)   w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu , osoba która stawiła się
na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik
nr 1 do niniejszych procedur. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.

 

b)   zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w klasie 2), w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia. W przypadku gdy osoba wezwana dokonuje rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu w dniu wezwania załącza bilet w jedną stronę, a zwrot kosztów ustala się w wysokości dwukrotności ceny załączonego biletu, natomiast jeżeli rozliczenie przez wezwanego następuje w innym terminie niż dzień wezwania załącza
do oświadczenia bilety w dwie strony przejazdu. W przypadku braku kompletu biletów zwrot kosztów następuje w wysokości cen biletów przedstawionych / udokumentowanych przez osobę rozliczającą się.

 

c)   w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy pociąg REGIO w obie strony wg. obowiązującego cennika (cennik: dział II – opłaty przewozowe, rozdział 1 – tabele opłat za bilety jednorazowe, taryfa podstawowa, tabela nr 1 – opłaty za bilety jednorazowe normalne, taryfa podstawowa). 

 

d)   Wojskowy Komendant Uzupełnień , zwraca osobie wzywanej koszty przejazdu pojazdem stanowiącym własność lub współwłasność osoby wzywanej
w wysokości zryczałtowanej kwoty za przejazd pociągiem REGIO w obie strony wg. obowiązującego cennika (cennik: Dział III – opłaty przewozowe; Rozdział 1 – tabele opłat za bilety jednorazowe, taryfa podstawowa; Tabela
nr 1 – opłaty za bilety jednorazowe normalne, taryfa podstawowa).

 

e)   ilość przejechanych kilometrów  niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej,
a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległości trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl

 

f)     zwrot kosztów za przejazd własnym pojazdem przysługuje tylko w wypadku przedstawienia do wglądu osobie obsługującej dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym osoba wezwana odbyła podróż

 

§ 8
 

 

Jeżeli wezwanie do stawienia się następuje wskutek niespełnienia lub nienależytego spełnienia, z winy osoby wezwanej, obowiązków określonych w ustawie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu
do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące, nie przysługuje - art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej polskiej (Dz.U.2019.1541 późn. zm.)

 

§ 9

 

Uzyskanie zwrotu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki  i zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego trwającego ponad trzy miesiące przysługuje w przypadku złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów, w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

 

 

 


§ 10

 

 

 

Przyznane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień należności
za utracone zarobki i zwrot kosztów przejazdu wypłaca się osobie wezwanej na zasadach określonych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Bydgoszczy:

 

a)   przelewem bankowym na konto wskazane na druku danych do wypłaty dodatkowych należności pieniężnych (załącznik nr 2);

 

b)   przekazem pocztowym na adres osoby wezwanej na druku danych
do wypłaty dodatkowych należności pieniężnych (załącznik nr 2).

 

 § 11

 

 
Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w § 5 i 6, przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.  

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2019.1541 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz.U.2018.2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  (t.j. Dz.U.2019.330 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  (t.j. Dz.U.2019.785 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U.2004.50.484 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 z późn. zm.).

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP