Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURY PRZYZNANIA STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

 

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 – 909 Warszawa

  Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o status weterana

 Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana:
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez:zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
  1. dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  2. wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. wniosek o przekazanie statusu weterana. (kliknij aby pobać)
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP