Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OŚRODEK SZKOLENIA JWK LUBLINIEC

W 2020 r. w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, zwanym dalej „Ośrodkiem Szkolenia”, realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych”.

 

Decyzja 203/MON z dnia 10.12.2019 r.


Do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu poszukiwane są osoby, które są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikację i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowaniem się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. 


Osoby, które ukończą 6 miesięczne szkolenie  z wynikiem pozytywnym będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.


 O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. 

Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U.2018. poz. 173) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.


 Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu commando.mil.pl


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI

1.    Rejestracja na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia commando.mil.pl

2.    Złożenie wniosku (w terminie do 31 marca 2020 r.) wraz z wymaganymi załącznikami do Dyrektora Departamentu Kadr
       MON właściwego ds. kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu
       stałego osoby składającej wniosek;

 • Wniosek
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Życiorys
 • Odpis skróconego aktu urodzenia
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego- nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji( może być  
  dostarczona bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji)
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, umiejętności kandydata

3.    Egzamin w JWK w Lublińcu (o terminie egzaminu kandydaci zostaną poinformowani na 14 dni przed egzaminem)

 • Sprawność fizyczna (siła, szybkość, wytrzymałość)
 • Analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym
 • Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest stwierdzenie predyspozycji, wiedzy oraz motywacji kandydata.

4.    Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej/ wojskowej pracowni
       psychologicznej  w celu ustalenia zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.  (skierowanie na badania nastąpi po
       wstępnym zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną Ośrodka Szklenia)
5.    Wydanie skierowania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pełnienia służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 1. Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność

fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane

do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

 

 1. Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej

zawierający kwestionariusz osobowy oraz poddawana jest postępowaniu rekrutacyjnemu.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje egzamin wstępny, rozmowę kwalifikacyjną oraz analizę ocen uzyskanych

         przez osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 1. Powołanie do służby kandydackiej następuje w zależności od wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Ukończone gimnazjum - załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku - warunek konieczny - w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik.

 

 1. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C. C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie. oraz dodatkowe. kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

 

 1. Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

1)   wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej,

2)   wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań
      do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 


INNE WAŻE INFORMACJE

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegu w czasie egzaminu.
2.    Za egzamin Ośrodek nie pobiera opłat.
3.    Kandydat  ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów
       (www.commando.mil.pl)
4.    Egzaminy przeprowadzane będą w JWK w Lublińcu.
5.    Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia będzie trwał 6 miesięcy.
6.    Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwentów zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia
       szeregowego rezerwy w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.


Informacje dotyczące naboru i rekrutacji do Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy w pokoju nr 10 lub pod nr telefonu 261-414-297.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP