Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami kraju.
Pełniona jest ona w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych, w przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby poza granicami państwa, również
na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.
Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową wyznacza się na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej.
Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową można przenosić do innej jednostki, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe o charakterze reprezentacyjnym.
Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez dowódcę jednostki wojskowej – w trakcie pełnienia tej służby lub przez wojskowego komendanta uzupełnień – przed powołaniem do jej pełnienia.
W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa. Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po zakończeniu tej służby.
 
ŻOŁNIERZE REZERWY, KTÓRZY MOGĄ PEŁNIĆ OKRESOWĄ SŁUŻBA WOJSKOWA
Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli wnioski
o powołanie do tej służby.
Żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której ma nadany ten przydział, na stanowisku służbowym oznaczonym w karcie przydziału kryzysowego.
Żołnierz nieposiadający przydziału kryzysowego pełni okresową służbę wojskową, na swój wniosek, w jednostce wojskowym na stanowisku służbowym określonym w etacie jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny.
 
Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania go do tej służby, nie później jednak niż po upływie czasu, o którym mowa wyżej.
Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy, zwalnia się z okresowej służby wojskowej przed upływem ustalonego czasu, również w przypadku uchylenia jego przydziału kryzysowego lub wystąpienia okoliczności uzasadniających jego uchylenie.
W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową,
dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.            

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:tel. 261-413-219.

Do pobrania:
wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej
kwestionariusz osobowy - kandydaci do pełnienia okresowej służby wojskowej
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP