Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w WKU w Bydgoszczy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:

 1. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 14541 ze zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy mająca siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 1, którą reprezentuje Wojskowy Komendant Uzupełnień. Tel: 261–413 –537, e – mail: wkubydgoszcz@ron.mil.pl   
 2. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 261–413–219,  e – mail: wkubydgoszcz@ron.mil.pl
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 1, Pani/Pana   dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa mogą być:
 • Inne jednostki organizacyjne Resortu Obrony Narodowej;
 • Sądy Powszechne;
 • Policja;
 • ABW, CBA, AW, SOP;
 • Straży Granicznej;
 • Jednostki organizacyjne prokuratury;
 • Pracodawcy w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do powszechnego obowiązku obrony
 • Inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Osoby, których dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych i są przetwarzane przez WKU w Bydgoszczy mają prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art.15 RODO
 • sprostowania danych,  na podstawie art.16 RODO
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO;
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP