Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY
prowadzi nabór ochotników na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku

 

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy, jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

  

Na kursy kierować żołnierzy rezerwy oraz w sytuacjach określonych w niniejszych wytycznych osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:

 - nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,

 - są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 - ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

 

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych.
Przebieg  przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,

- egzaminu końcowego.

  

Na kursy oficerskie mogą być kierowani:

  

  Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy należy kierować się SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

- na kursy oficerskie nie mogą być kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem  na oficera.

Stawiennictwo na kursy w dniu rozpoczęcia szkolenia do godz. 9.00.

Na kursy podoficerskie mogą być kierowani:

  Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/wym. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

 

 - na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

 

Stawiennictwo na kursy w dniu rozpoczęcia szkolenia do godz. 9.00.

 

WKU W BYDGOSZCZY PROWADZI NABÓR

 

NA NIŻEJ WYMIENIONE KURSY ORGANIZOWANE W 2018 ROKU

>>KLIKNIJ W TABELE ABY POWIĘKSZYĆ<<

>>>POBIERZ WNIOSEK<<<

 

UWAGA: złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 


 W terminie od 20.08.2018 r. do 16.11.22018 r. (89 dni) planowane są kursy oficersie w ramach przeszkolenia kadr rezerwy w korpusie osobowym:

- Żandarmerii Wojskowej SW 44A-C;

- Medycznym SW 40A-I;

Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej SW 46A-C.

Wnioski ochotników o powołanie na wyżej wymienione kursy będą przyjmowane do 30 marca 2018 r. od:

- żołnierzy rezerwy którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych;

- osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych.

 

W celu ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w 2018 roku w ramach kursów zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście do:                                                                        

 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy ul. Szubińska 1 p.14

Szczegółowe informacje dotyczące kursów przeszkalania kadr rezerwy można uzyskać pod nr tel. 261-41-35-43.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl