Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY
prowadzi nabór ochotników na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2019 roku

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy stanu i jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Na kursy kadry rezerwy należy kierować żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub przewiduje się im nadanie takiego przydziału, są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat oraz ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

 

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych.
Przebieg  przeszkolenia żołnierzy rezerwy składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,

- egzaminu końcowego.

 

Na kursy oficerskie mogą być kierowani:

 

- żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają odpowiednią specjalność wojskową lub wykształcenie i kwalifikacje zgodne ze szkoloną specjalnością wojskową,

- na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa dopuszczalne jest  skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
- na kursy oficerskie nie mogą być kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem  na oficera.


                                Na kursy podoficerskie mogą być kierowani:

- żołnierze rezerwy, posiadających wykształcenie średnie, którzy odbyli zawodową lub zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową,


- posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

                                  Na kursy doskonalenia i przekwalifikowania:

 - mogą być powołani żołnierze rezerwy wytypowani w uzgodnieniu
z dowódcami jednostek wojskowych w celu doskonalenia kwalifikacji wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych w celu poprawy jakości uzupełnienia.

  

WKU W BYDGOSZCZY PROWADZI NABÓR

NA NIŻEJ WYMIENIONE KURSY ORGANIZOWANE W 2019 ROKU

UWAGA: złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku oraz, że niniejsza propozycja nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

W celu ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w 2019 roku w ramach kursów zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście do:

  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy ul. Szubińska 1 p.14
Szczegółowe informacje dotyczące kursów przeszkalania kadr rezerwy można uzyskać pod
nr tel. 261-41-35-43.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP