Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje podstawowe
Siły    Zbrojne   Rzeczypospolitej    Polskiej    służą
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
i nienaruszalności jego granic.
                                                          
Art. 26 Konstytucji RP
 
 
 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem bezpieczeństwa państwa i przygotowują się do reagowania na każde militarne lub niemilitarne zagrożenie naszego kraju. Dlatego potrzebujemy jak najlepszych ludzi, którzy sprostają zadaniom, które armia ma do wypełnienia.
 
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co się z tym wiąże modernizacja techniczna armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu, systematycznie wchodzącego na wyposażenie jednostek wojskowych. Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji, wyszkolenia oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową sposobem jej wykorzystywania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom a jednocześnie licząc na zrozumienie ze strony żołnierzy rezerwy, w 2013 roku przywrócony został obowiązek odbywania ćwiczeń.
 

 

Na ćwiczenia wojskowe można zgłosić się ochotniczo na podstawie art. 101a. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.
 
 
Złożenie wniosku, nie powoduje obowiązku powołania ochotnika-żołnierza rezerwydo odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
(art. 101a Ustawy z dnia 21. listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – Dz. U. z 2017 r poz. 1430).
 
 
Do wniosku ochotnik może załączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.
 
Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskową i posiadają kwalifikacja przydatne w czynnej służbie wojskowej.
 
(Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania
sie do odbycia ćwiczeń wojskowych – Dz. U. z 2004 r. , nr 52 poz. 519).
 
Wzór wniosku jest do pobrania >>tutaj<<
.
Wnioski można składać do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy przesyłając drogą pocztową lub składając bezpośrednio w kancelarii Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, 85-915 Bydgoszcz, ul. Szubińska 1
 
Osoby zainteresowane ćwiczeniami wojskowymi mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
261-414-345
 
Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 
Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według stopnia wojskowego (Załacznik do Rozporządzenia MON z dnia 13 stycznia 2017 r. poz. 171):
 
Lp.
Stopień wojskowy
wypłacana kwota netto w złotych
1.
generał (admirał)
428,80
2.
generał broni (admirał floty)
358,40
3.
generał dywizji (wiceadmirał)
307,20
4.
generał brygady (kontradmirał)
252,80
5.
pułkownik (komandor)
224,00
6.
podpułkownik (komandor porucznik)
188,80
7.
major (komandor podporucznik)
163,20
8.
kapitan (kapitan marynarki)
144,00
9.
porucznik (porucznik marynarki)
136,00
10.
podporucznik (podporucznik marynarki)
134,40
11.
starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży szt. marynarki)
126,40
12.
starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)
123,20
13.
chorąży (chorąży marynarki)
118,40
14.
młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)
115,20
15.
starszy sierżant (starsz bosman)
112,00
16. sierżant (bosman) 110,40
17. plutonowy (bosmanmat) 107,10
18. starszy kapral (starszy mat) 105,60
19. kapral (mat) 104,00
20. starszy szeregowy (starszy marynarz) 94,40
21. szeregowy (marynarz) 91,20
 
Pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 
W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzowi w czynnej służbie przysługuje świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnice pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym z wojska uposażeniem.
 

 
ODPOWIEDZALNOŚĆ KARNA ZA NIE STAWIENIE SIĘ NA ĆWICZENIA
 
1.    Kto będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu Karnego).
 
2.    Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
 
W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). 
 
 
ZASADY ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
 
Ochotnicze odbywanie ćwiczeń wojskowych:

Każdy żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie takiego wniosku, nie powoduje jednak obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
Żołnierze rezerwy zgłaszający się ochotniczo do odbycia ćwiczeń wojskowych, muszą spełniać odpowiednie wymagania, zwłaszcza w przypadku ćwiczeń prowadzonych w formie kursów oficerskich lub podoficerskich.
 
Osoby zainteresowane ćwiczeniami wojskowymi prowadzonymi w formie kursów oficerskich lub podoficerskich mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 261-41-35-43


Obowiązkowe odbywanie ćwiczeń wojskowych:

Powołanie na ćwiczenie wojskowe nie wymaga wniosku lub zgody żołnierza rezerwy (i osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy), który:
-        posiada nadany przydział kryzysowy, ponieważ obowiązek odbywania ćwiczeń wynika z podpisanego przez niego kontraktu;
 
-        posiada nadany przydział mobilizacyjny (lub planuje się nadać mu taki przydział), ponieważ to wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.
 
Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane, jako:
 
-        jednodniowe;
-        krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
-        długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
-        rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami
w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
 
Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
 
-        prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego
– w czasie trwania kampanii;
-        zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
-        zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.
 
Czas trwania ćwiczeń wojskowych w rezerwie:

 

Niżej przedstawionych ograniczeń czasowych nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłaszania się.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP