Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje podstawowe
Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej przeznaczony jest dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej.

 

Stosunek służbowy  służby przygotowawczej powstaje na drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie:
 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusów:
 1. oficerów - uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów - szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych - ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.
Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy;
 
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych. Osoba taka musi załączyć do składanego wniosku zaświadczenie z uczelni wyższej o odbywaniu studiów i terminie ich ukończenia.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej.
Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
 1. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.
Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz.1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego oryginały wyżej wymienionych dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej - do pobrania TU

 

 
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
 • oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 2190 zł brutto;
 • podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1460 zł brutto;
 • szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1095 zł brutto.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 ze zmian.)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 449 ).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r. Nr 41, poz. 241).

Informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy: osobiście w pokoju nr 10 lub telefonicznie 261 413 546, 261 414 806.
Wręczenie pierwszych kart powołania do służby przygotowawczej ⇒TU
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP