Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE
REJESTRACJA
 
            Rejestracji podlegają wszyscy obywatele polscy, którzy ukończą w danym roku kalendarzowym 18 lat. Prowadzenie rejestracji nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgody lub powiadomienia osoby jej podlegającej. Prowadzi się ją na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności PESEL. Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, osoby podlegającej rejestracji.

Tryb prowadzenia rejestracji reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 991).


 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
 
Kwalifikacji podlegają wszyscy mężczyźni oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi do czynnej służby wojskowej (w razie mobilizacji lub wojny) w wieku od 19 lat do ukończenia w danym roku kalendarzowym 24 lat. Jeśli z różnych powodów obowiązek ten nie został dopełniony, to przepisy wymagają zgłoszenia się do właściwego WKU w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia 55 lat, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do 60 lat. Kwalifikacji wojskowej mogą się także poddać ochotnicy w wieku co najmniej 18 lat, w tym również kobiety, bez względu na poziom wykształcenia.
 
Przeprowadzają ją wojewodowie - każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie. Terminy jej przeprowadzania są ustalane corocznie w rozporządzeniach MON i MSWiA.
 
Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Brak usprawiedliwienia może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia młodego człowieka przez policję.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia. 
Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:
 
stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z
 
sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
 
  
Sprawy meldunkowe:
 
Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
 
Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
Sankcje karne
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1980)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 991)

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP