Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE
Każda osoba, zarówno kobieta jak i mężczyzna, posiadająca odpowiednie wykształcenie może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wojskowej.
Naukę prowadzą:
 • szkoły podoficerskie - wymagane ukończenie szkoły średniej,
 • wyższe szkoły oficerskie oraz akademie wojskowe - wymagane posiadanie świadectwa dojrzałości,
 • studium oficerskie przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie - wymagane ukończenie wyższych studiów.
Kandydat winien ponadto posiadać obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie być karanym sądownie oraz mieć ukończone 18 lat.
 
WYKAZ  SKŁADANYCH  DOKUMENTÓW
 
Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły (studia w uczelniach wojskowych) lub do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej (za pośrednictwem właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień) dołączając:

 

 • ankietę osobową,
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów),
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karanego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 • zdjęcie legitymacyjne,
 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
 
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
- opinię wojskowej pracowni psychologicznej;
- dokumenty ewidencyjne osoby.

 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
 • Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej składają pisemny wniosek bezpośrednio do komendanta – rektora wyższej uczelni wojskowej.
 • Kandydaci do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej terminie do dnia 29 maja każdego roku.
 
 
SZKOŁY WOJSKOWE

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

    

 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
     60-628 Poznań
     ul. Wojska Polskiego 86/90
     tel. (61) 857 53 60
     www.spwlpoznan.wp.mil.pl

 Termin składania wniosku do dnia 30 czerwiec 2020 r.

 

Szczegółowe informacje w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu na potrzeby naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w grupie osobowej kryptologii, rozpoznania i zakłóceń elektronicznych, pielęgniarstwa ratownictwa medycznego, orkiestr i zespołów estradowych (Decyzja nr 204/MON z 10.12.2019 r.) znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
     08-521 Dęblin
     ul. 2 Pułku Kraków 5
     tel. (81) 551 97 36, 551 97 73
     spwl.wp.mil.pl

  Termin składania wniosku do dnia 14 sierpień 2020 r.

Szczegółowe informacje w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie na potrzeby naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w grupie osobowej ruchu lotniczego, radiotechniczna, inżynieryjno-lotnicza, przeciwlotniczych zestawów rakietowych (Decyzja nr 204/MON z 10.12.2019 r.) znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
     76-271 Ustka - Lędowo 1N
     tel. (59) 8151 531
     www.sp.mw.mil.pl

  W 2020 r nie prowadzi się rekrutacji.

 

AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

Akademia Sztuki Wojennej
     00-910 Warszawa
     al. gen. A. Chruściela 103
     tel. (22) 681 40 00
    
www.akademia.mil.pl

 

  Wojskowa Akademia Techniczna
     00-908 Warszawa 49
     ul. gen. S. Kaliskiego 2
     tel.(22) 683 79 38, 683 79 39
     www.wat.edu.pl

Termin składania wniosku do dnia 30 czerwiec 2020 r.

 

 Akademia Marynarki Wojennej
     81-103 Gdynia
     ul. Jana Śmidowicza 69
     tel. (58) 626 27 35
     www.amw.gdynia.pl

Termin składania wniosku do dnia 30 czerwiec 2020 r.

 

       Akademia Wojsk Lądowych

51-150 Wrocław
     ul. Czajkowskiego 109
     tel. (71) 765 81 51, 765 81 62
     www.awl.edu.pl

Termin składania wniosku do dnia 30 czerwiec 2020 r.

Termin składania wniosku do dnia 30 czerwiec 2020 r. (Wydział Lekarsko Wojskowy)

 

     Lotnicza Akademia Wojskowa
     08-521 Dęblin
     ul. Dywizjonu 303 nr 12
     tel. (81) 883 77 33, 883 71 00
     www.wsosp.deblin.pl

Termin składania wniosku do dnia 30 czerwiec 2020 r.

 

  


Rozporządzenie MON w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2020/2021

Limit miejsc

 

 

U W A G A !
Szczegółowe  zasady rekrutacji  zamieszczone są na  stronach internetowych przedstawionych powyżej szkół podoficerskich oraz akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.
 

 Informacje dotyczące rekrutacji do szkół wojskowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy w pokoju nr 10 lub pod nr telefonu:  261 41 42 97.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP