Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Znowelizowana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 860) daje dużo większe możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej osobom, które spełniają określone wymagania.

 

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie:
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • której wierność Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej (kat. Z).

 

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 

 1. korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:

a)    oficerów młodszych,

b)    oficerów starszych,

c)    generałów i admirałów;

 1. korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:

a)    podoficerów młodszych,

b)    podoficerów,

c)    podoficerów starszych;

 1. korpus szeregowych zawodowych.

 

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 

 1. do służby stałej – na czas nieokreślony – w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych;
 2. do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie – w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

 

 • Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat.
 • Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się
  na okres 2 lat.
 • Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki zawarty został kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem
  o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni służbę wojskową.
 • Warunkiem zawarcia kolejnego kontraktu z żołnierzem jest posiadanie przez niego ogólnej oceny co najmniej dobrej w ostatniej opinii służbowej.

 

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania
na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

 

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

___________________________________________________________________

 

KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

___________________________________________________________________

 

 

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, mianowaną na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki),
po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

 

 

Ponadto do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 • oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra
  lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony,
  a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy
  od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu
  do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 •  oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony,
   a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany
   po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

 

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

 

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

 

 • oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
  oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku
  gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego,
  do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

 

KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

___________________________________________________________________

 

 

Do służby stałej w korpusie podoficerów można powołać:

 

 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy
  lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego,
  do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej,
  oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

 

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

 

 

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 

 • podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany
  po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 

___________________________________________________________________

 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

___________________________________________________________________

 

 

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego
w ośrodku szkolenia.

 

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:

 

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe
  i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

___________________________________________________________________

 

PROCEDURY POWOŁANIA ŻOŁONIERZY REZERWY
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

___________________________________________________________________

 

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby danym korpusie kadry zawodowej
  oraz umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk
  w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy
  do zawodowej służby wojskowej.
 3. W przypadku braku wolnych stanowisk służbowych lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia
  o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 6. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 7. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 8. Do wniosku, żołnierz rezerwy załącza:
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dniu przed upływem terminu złożenia wniosku;
  • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego;
   • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko;
   • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
    i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.
 1. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego
  w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, a następnie zawierany jest z nim kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi kartę powołania
i kieruje go do właściwej jednostki wojskowej w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP