Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 grudnia 2018
8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ15 stycznia 2018 roku powstała 8 Kujawsko-Pomorska Brygada OT. Dowódcą został płk Krzysztof Stańczyk, który jako pierwszy tworzył odpowiednie warunki szkoleniowe, pozyskiwał infrastruktu-rę oraz budował etos żołnierskiego ducha    i braterstwa wśród żołnierzy OT.

W 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej szkoleni są żołnierze w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej. Jest ono realizowane w dwóch wariantach: szkolenia podstawowego dla osób które nie odbyły przeszkolenia wojskowego oraz szkolenia wyrównawczego dla żołnierzy rezerwy i byłych żołnierzy zawodowych.
Innowacyjny system szkolenia jest niewątpliwe zaletą WOT. Główny nacisk skupia się na taktyce i szkoleniu strzeleckim oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności. Taktyka jest jednym z zasadniczych przedmiotów szkolenia bojowego, integrującym pozostałe treści tematyczne programu kształcenia. Stanowi podstawę przygotowania szkolonych do kompleksowego wykorzystania wiedzy i umiejętności podczas wykonywania zadań bojowych. Pełen cykl szkolenia trwa 3 lata.


    Szkolenie strzeleckie jest drugim zasadniczym przedmiotem szkolenia podstawowego. Stanowi podstawęprzygotowania szkolonych do kompleksowego wykorzystania wiedzy i umiejętności podczas wykonywania zadań bojowych.
Żołnierze OT w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej muszą przyswoić wiedzę oraz umiejętności w znacznie krótszym czasie, niż dzieje się to w przypadku innych szkoleń. Dodatkowo nieustanie działają pod dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Mimo trudności, cały stan osobowy żoł-nierzy  zawsze kończy szkolenie z pozytywnym wynikiem.
Kolejnym istotnym elementem szkolenia jest szkolenie medyczne, w czasie którego żołnierze OT w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej poznają:

     -  zasady ratownictwa na polu walki,

     -  zasady udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki,

     -  zasady organizacji pomocy medycznej i ewakuacji rannych i chorych na polu walki,

 

    W ramach szkolenia żołnierze OT w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej szlifują elementy programu SERE (sir), co w przełożeniu na polski oznacza: Przetrwanie - Unikanie - Opór – Ucieczka. Znajomość zasad sir może zadecydować o przeżyciu w sytuacjach odłączenia od sił własnych. Żołnierze zapoznają się z:

     -  ogólnymi założeniami problematyki odzyskiwania personelu,

     -  podstawowymi akcjami odzyskiwania personelu (CSAR, CR),

     - podstawowymi zasadami, metodami i formami ochrony własnej, przy wykorzystaniu technik maskowania i kamuflażu,

     -  podstawowym wyposażeniem personelu narażonego na izolację;

     -  metodami zwiększania szans na przeżycie w warunkach środowiska naturalnego;

 

    Żołnierze OT pełnią Terytorialną Służbę Wojskową rotacyjnie lub dyspozycyjnie. Służba rotacyjna to szkolenie w jednostce wojskowej przez minimum dwa dni wolne od pracy.

Służba dyspozycyjna polega na gotowości do stawienia się do służby w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej. Oznacza to również samodoskonalenie się. Trening w Wojskach Obrony Terytorialnej nie jest ograniczony wyłącznie do czasu spędzonego na ćwiczeniach. Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej w czasie wolnym realizują szkolenia in-dywidualne korzystając z materiałów e - learningowych. Oprócz tego, doskonalą sprawność fizyczną oraz utrzymują ją w gotowości do realizacji zadań w każdym momencie.

 

KWALIFIKACJE WOJSKOWE  TRWAJĄ

 8 Kujawsko-Pomorska Brygada OT

Ochotnicy zapoznają się z warunkami służby w WOT

 

Wszyscy chętni do pełnienia służby w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej  mają kolejną okazję do wstąpienia w jej szeregi. 

O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej  (WOT) w naszym województwie mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Podstawowe wymogi to  obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia i niekaralność.

Kim jest statystyczny ochotnik – Terytorials?

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest w wieku 35 lat oraz mniej. Ponad 40% żołnierzy posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% wykształcenie humanistyczne. 

Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Zebrane do tej pory dane wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowę o pracę). Dodatkowo, w formacji ponad 15% żołnierzy to studenci różnych kierunków. 

Pielęgniarka Terytorialsem?Tak!

Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą rozwijać się zawodowo na wiele sposobów. Poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych, korzystanie z możliwości dofinansowania kosztów studiów, kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej na czas pełnienia  Terytorialnej Służby Wojskowej. 

Niezwykle istotnym jest również fakt wypłacanego świadczenia finansowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za każdy dzień spędzony w wojsku. Dodatkowo, żołnierzom WOT przysługuje dodatek za „gotowość bojową” w wysokości 365 zł za każdy miesiąc służby. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu. 

Gdzie się zgłosić?

Osoby zainteresowane służbą w 8  Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej swoje pierwsze kroki powinni kierować do Wojskowych Komend Uzupełnień w Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku. 

Jako pierwszy sformowany został batalion toruński, który do czasu utworzenia kolejnych batalionów, będzie przyjmował chętnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Docelowo będzie on liczył około 700 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Około 10% personelu batalionu będą stanowili żołnierze zawodowi.  

Jak wygląda nasz system szkolenia?

Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową (TSW)  w Wojskach Obrony Terytorialnej został wdrożyły innowacyjny - 3-letni system szkolenia. System ten jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe oraz 8-dniowe szkolenia wyrównawcze.

Szkolenia podstawowe są skierowane do osób, które wcześniej nie były w wojsku i trwają 16 dni. Priorytetem tego szkolenia są zajęcia z taktyki ogólnej, topografii, SERE, kształcenia obywatelskiego, udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia ogniowego, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.  

Szkolenia wyrównawcze są skierowane do rezerwistów rozpoczynających Terytorialną Służbę Wojskową. Jego celem jest wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych jednostkach wojskowych.

 16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia „Terytorialsów”. Po ich zakończeniu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczynają trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym, czyli w czasie wolnym od pracy. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu 3 lat żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej będą uczestniczyć w minimum 124 dniach szkoleniowych, natomiast  kształcenie specjalistów realizowane będzie w większym wymiarze czasowym. 

 


Do kontaktów roboczych wyznaczona została pani Ewa Szymańska – 8 KPBOT, tel. 261-415-518 lub kom. 885-330-780 oraz wszystkie Wojskowe Komendy Uzupełnień w Stałym Rejonie Odpowiedzialności.

por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy
8 Kujawsko-Pomorska Brygada
Obrony Terytorialnej
tel. 885-330-816
e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP